Adaptivní matematické modely jako nástroj optimalizace kampaní

Přednáška

Funkční ekonometrické modely vedou ke zvýšení efektivity kampaní až o desítky procent. Pomocí adaptivních systémů vytvoříme podrobné modely reakce trhu na mediální aktivity (víme tedy např. jaký prodej v čase způsobí každá konkrétní investice do daného spotu na dané TV stanici v daný čas). Zapojením modelů do zpětnovazebních systémů tak můžeme optimalizovat kampaň podle daných kritérií. Získáme tedy např. podrobný mediaplán pro jednotlivé TV spoty na jednotlivé TV stanice, optimální rozložení inzertních ploch v tisku atd. Reálně dosahujeme v TV kampaních Astratexu zvýšení efektivity v desítkách procent (průměrně 30 - 40 %) u kampaní v řádech jednotek až desítek milionů CZK. Systém byl schopen dosáhnout max. zvýšení 98 % u velké kampaně bankovního domu.

Přednášející